Darwinistler artık ümitlerini Amerikalı ithal pagan rahiplerine bağladılar

 

 
  Amerika’dan ithal Douglas Futuyma
“Konusu uyuma ve uyutma”

   Amerika’dan ithal Andrew Berry
“Gerçeklerden ve bilimden beri”

Dar­wi­nist­ler Tür­ki­ye’de ye­ni­lin­ce Ame­ri­ka’dan it­hal Dar­wi­nist pa­gan ra­hip­le­ri­ni ge­tir­ti­yor­lar. Dar­wi­nist hu­ra­fe­le­ri ka­pa­lı sa­lon­lar­da tek yan­lı anlata­rak, kar­şıt izah­la­ra im­kan ver­mi­yor­lar. Es­ki Mı­sır ef­sa­ne­le­ri­ni bu it­hal pa­gan ra­hip­le­ri­ne an­lat­tı­rıp, “bir şey­ler ya­pı­yor­lar, boş dur­mu­yor­lar” görünü­mü ver­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
 
Oy­sa ki, Dar­wi­nizm’in deh­şet­li ye­nil­gi­si­nin önü­ne ge­çe­mez­ler. Çün­kü;
 
·Ye­ral­tın­dan 250 bin ay­rı tü­re ait 100 mil­yon­dan faz­la fo­sil çıka­rıl­mış­tır. Bun­la­rın BİR TA­NE­Sİ Bİ­LE ARA FO­SİL DE­ĞİL­DİR.
·Çı­ka­rı­lan 100 mil­yon fo­si­lin ta­ma­mı, tam, mü­kem­mel, ek­sik­siz ve ku­sur­suz can­lı­la­ra ait­tir. Bun­la­rın bü­yük bir bö­lü­mü gü­nü­müz­de var­lı­ğı­nı sür­dü­ren can­lı­la­ra ait YA­ŞA­YAN FO­SİL­LER­DİR. 100 milyon fo­si­lin tü­mü YA­RA­TI­LIŞ GER­ÇE­Ğİ­Nİ İS­PAT EDER.
·Tek bir pro­tei­nin da­hi te­sa­dü­fen mey­da­na gel­me­si­nin İMKANSIZ ol­du­ğu bi­lim­sel ola­rak is­pat­lan­mış­tır.
· Mu­tas­yon­la­rın hiç­bir ev­rim­leş­ti­ri­ci gü­cü ol­ma­dı­ğı, can­lı organiz­ma­ya -et­ki­siz kal­dı­ğı is­tis­na­lar ha­riç- MUT­LA­KA ZA­RAR VERDİĞİ bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lan­mış­tır.
·DNA’DA­Kİ OLA­ĞA­NÜS­TÜ BİL­Gİ, can­lı be­de­nin­de te­sa­dü­fe yer ol­ma­dı­ğı­nı ke­sin ve çü­rü­tü­le­mez de­lil­ler­le or­ta­ya koy­muş­tur.
·Tüm can­lı çe­şit­li­li­ği­nin, mü­kem­mel ör­nek­ler­le yak­la­şık 540 milyon yıl ön­ce ani­den or­ta­ya çık­tı­ğı KAM­BRİ­YEN PAT­LA­MA­SI, Darwi­nizm’i yer­le bir et­miş­tir.
·Can­lı be­de­nin­de­ki İN­DİR­GE­NE­MEZ KOMP­LEKS­LİK­TE­Kİ organ ve ya­pı­lar, Dar­wi­nist­le­ri açık­la­ma­sız bı­rak­mış­tır.
·Tek bir ta­ne bi­le ara fo­sil ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı DARWINİSTLE­RİN SAH­TE­KAR­LIK­LA­RA BAŞ­VUR­DUK­LA­RI, sahte fo­sil­le­ri yıl­lar­ca mü­ze­ler­de ser­gi­le­dik­le­ri or­ta­ya çık­mış­tır.
·İn­sa­nın ha­ya­li ev­ri­mi­ni ka­nıt­la­mak için Dar­wi­nist­le­rin öne sürdüğü KA­FA­TAS­LA­RI­NIN TÜ­MÜ­NÜN GE­ÇER­SİZ OL­DU­ĞU ORTA­YA ÇIK­MIŞ ve tü­mü bi­lim li­te­ra­tü­rün­den çı­ka­rıl­mış­tır.
·Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­ni is­pat eden fo­sil­ler YIL­LAR­CA DARWINİST­LER TA­RA­FIN­DAN SAK­LAN­MIŞ­TIR.
·Mad­de­nin YAL­NIZ­CA GÖ­RÜN­TÜ­SÜ ile mu­ha­tap ol­du­ğu­muz ger­çe­ği Dar­wi­nist fel­se­fe­yi or­ta­dan kal­dır­mış­tır.
 
Ger­çek­ler böy­ley­ken ve her­kes bu­nun far­kın­day­ken, bu şa­man rahipleri­ni boş ye­re pa­ra ve­rip ge­tir­ti­yor­su­nuz. Bun­la­rın an­lat­tık­la­rı Sü­mer efsane­le­ri­ni ve es­ki Mı­sır ef­sa­ne­le­ri­ni ka­pa­lı sa­lon­lar­da din­le­ye­rek pineklemek, boş ye­re mas­raf ve va­kit kay­bın­dan baş­ka bir şey de­ğil. Pa­gan ra­hip­le­ri­ni ge­tir­te­rek bir çö­züm ol­maz. Bu pa­gan ra­hip­le­ri­ne so­run, “tek bİr ara fo­sİl var mI?” di­ye. Eğer var­sa ken­di­le­rin­den bu­nu ge­ti­rip gös­ter­me­le­ri­ni is­te­yin. Eğer gös­te­re­bi­lir­ler­se ken­di­le­ri­ne 10 tril­yon TL ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­yin. Eğer ge­ti­re­mez­ler­se ya­lan söy­lü­yor­lar de­mek­tir, on­la­ra inan­ma­yın. Bu ki­şi­le­re, ele geç­miş olan “100 mil­yon fo­si­lin tamamının tam ve mü­kem­mel canlılara ait olup ol­ma­dı­ğı­nı” sorun. On­la­ra “atın ev­ri­mi­nin doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı­nı” so­run. Fo­sil­le­ri, Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­ni is­pat et­tik­le­ri için “yıl­lar­ca sak­la­yıp saklamadıklarını” so­run. “Bir pro­tei­nin te­sa­dü­fen mey­da­na gelme­si­nin im­kan­sız olup ol­ma­dı­ğı­nı” ve “bu­nun far­kın­da olup olma­dık­la­rı­nı” so­run.
 
Eğer bun­la­rın hiç­bi­ri­ne ce­vap ve­re­mez­ler­se, iş­te o za­man bu­ra­ya uyut­ma se­ans­la­rı­na gel­miş­ler de­mek­tir.
 
Ha­tır­la­na­ca­ğı gi­bi Do­ug­las Fu­tuy­ma “tek bir ara fo­sil var mı?” so­ru­su kar­şı­sın­da Va­ti­kan’da kür­sü­den kaç­mış­tı. Bu­ra­da ka­pa­lı salonlar­da mil­le­ti bu­nal­ta­rak pa­gan ayi­ni gi­bi hu­ra­fe­le­ri­ni an­la­tıp mil­le­ti boş ye­re sık­ma­ya de­vam edi­yor. Fu­tuy­ma’nın an­lat­tı­ğı ders­ler uy­ku­dan on­ce der­si gi­bi in­san­la­rın uy­ku­la­rı­nı ge­ti­ri­yor. Za­ten An­drew Berry oluşturdukla­rı orta­mın son de­re­ce sı­kı­cı ol­du­ğu­nu bir ga­ze­te rö­por­ta­jın­da da itiraf et­ti.
 
BU ZA­VAL­LI, GA­Rİ­BAN Dİ­RE­NİŞ da­ha ne ka­dar de­vam ede­cek? Açık bi­lim­sel ger­çek­le­re apa­çık ha­ki­kat­le­re kar­şı bu bağ­naz di­re­niş, yüz­yı­lın utan­cı­dır. Bu ka­dar açık, sa­rih ve net olan ger­çek­le­ri gör­mez­den gel­mek, kür­sü­le­re çı­kıp sah­te id­di­alar­la in­san­la­rı al­dat­mak, “ata­mız so­lu­can”, “ata­mız mik­rop”, “ka­yıp hal­ka bu­lun­du” id­di­ala­rı­nı ha­la in­san­la­ra inan­dır­ma­ya ça­lış­mak, yüz­yı­lın en deh­şet­li al­dat­ma­ca­sı­dır.
 
Bu, ken­di ken­di­ni kan­dır­mak­tır, gü­ya akıll­cı­lı­ğa di­ren­mek­tir. Ma­kul insan dü­şün­ce­si­ne kar­şı ya­pıl­mış UTANÇ VE­Rİ­Cİ BİR EY­LEM­DİR. Ar­tık gerçek­le­ri gör­mek ge­rek­mek­te­dir. Bu za­val­lı il­kel dü­şün­ce, 150 yıl­dır sü­ren utanç­tır. Bi­lim­sel­lik­ten çok uzak es­ki Me­zo­po­tam­ya hu­ra­fe­le­ri­nin sırf bir inat uğ­ru­na ayak­ta tu­tul­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı, bun­la­ra ina­nı­lı­yor­muş gi­bi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­ma­sı utanç ve­ri­ci­dir. Bu ey­le­min bir an ön­ce dur­du­rul­ma­sı gerek­mek­te­dir.
 
47 mil­yon yıl ön­ce­si­ne ait fo­sil Ida (İda isim­li re­sim­de­ki fo­sil), so­yu tüken­miş le­mur tür­le­rin­den bi­ri­dir. Hiç­bir ara form özel­li­ği ta­şı­ma­mak­ta­dır. Tam, mü­kem­mel ve ku­sur­suz bir canlıdır. Bu, Dar­wi­niz­m’e de­lil de­ğil­dir. Tam ter­si­ne Ya­ra­tı­lış ger­çe­ği­nin bü­yük bir de­li­li­dir.
 
Ha­run Yah­ya Kül­li­ya­tı, Ev­rim Te­ori­si­nin Çö­kü­şü­nü Or­ta­ya Koy­mak­ta, Ya­ra­tı­lış Ger­çe­ği’nin De­lil­le­ri­ni Ser­gi­le­mek­te­dir
 
Ya­za­rın bu­gü­ne ka­dar ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­rı­nın sa­yı­sı yaklaşık 300’dür. Bu ki­tap­lar 48.000 say­fa ve 35.500 re­sim­den oluş­mak­ta­dır. Bunla­rın 7.000 say­fa ve 6.000 re­sim­lik bö­lü­mü Ev­rim Te­ori­si­nin çö­kü­şü­nü ko­nu al­mak­ta­dır.
 
Ad­nan Ok­tar’ın, Ha­run Yah­ya müs­te­ar is­mi ile ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­ra ve bun­lar­dan ya­rar­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan bel­ge­sel­le­re, ha­run­yah­ya.org, harunyah­ya.net, ha­run­yah­ya.com harunyahya.tv ad­res­le­rin­den üc­ret­siz ola­rak ula­şa­bi­lir­si­niz.

 

47 milyon yıl öncesine ait fosil Ida (İda isimli yandaki resimdeki fosil) , soyu tükenmiş lemur türlerinden biridir. Hiçbir ara form özelliği taşımamaktadır. Tam, mükemmel ve kusursuz bir canlıdır. Bu, Darwinizm’e delil değildir. Tam tersine Yaratılış gerçeğinin büyük bir delilidir.
 
 

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/14439/Darwinistler-artik-umitlerini-Amerikali-ithal-pagan-rahiplerine-bagladilar