Darwinistler evrim ile Allah inancı çelişmez aldatmacasını yaymaya çalışırlar

Darwinizm'in temelini materyalizm oluşturur. Materyalizm yanılgısına göre madde sonsuzdur ve maddenin üzerinde herhangi bir güç yoktur. Bir başka deyişle materyalizm, tüm evreni oluşturan madde üzerinde ona hakim olan, onu sürekli kontrolü altında tutan üstün bir Yaratıcı'nın varlığını reddeder (Allah'ı tenzih ederiz). Maddenin mutlak varlığı ön kabulüyle ortaya atılmış olan Darwinizm'i ayakta tutma çabasının, bu çaba için bütün aldatmacaların, sahtekarlıkların göze alınmasının tek nedeni, tüm varlıkları üstün ve güçlü bir Yaratıcı'nın yarattığı gerçeğinin kabulünü engelleme çabasıdır. Darwinistler son 150 yıldır bu çabanın peşinde olmuşlar, bunun için mücadele etmişlerdir. Darwinizm'in sahte bir din olarak benimsenmesinin tek sebebi budur.

Bu önemli gerçek son yıllarda açıkça deşifre edildiğinden, Darwinistler son zamanlarda oldukça büyük bir panik içindedirler. Bu paniğin sebebi, dindar olan geniş kitlelerin desteğini kaybetme korkusudur. Darwinizm'in gerçek yüzünü bilmeyen Allah inancına sahip pek çok kişi körü körüne bu aldatmacının peşinden sürüklenirken, Darwinistler onları uyandıracak bir gerçeğin ortaya çıkmasından hiç de hoşlanmamışlardır.

İşte bu sebeple özellikle son dönemlerde Darwinistlerin canla başla Darwinizm'in ateizm ile eşdeğer olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmaları dikkat çekicidir. Papazlık ünvanına sahip Darwinistlerin dünya çapında konferanslar vermesi, Vatikan'da dahi Papa'ya yapılan baskı sonucunda evrim konferansları düzenlenmesi, Allah inancı ile evrimi bağdaştıran vakıfların bu yönde faaliyet yapan Darwinistlere ödüller sunması, din adamlarının TV programlarına çıkıp evrimi savunmaları, geçmişte yaşamış ve din alimi olarak lanse edilmiş bazı kişilerin evrimi savunan sahtekarca izahlarından örnekler verilmesi ve bunlar gibi pek çok girişim hep bu sıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Ateist masonların hakimiyeti altındaki Darwinist basın, "Darwinizm = ateizm" gerçeğinin kendileri için bir zorluk oluşturacağını anlamış olacaklar ki, hemen harekete geçmiş ve bu konuyu gündem haline getirmişlerdir.

Ateist ve Darwinist Richard Dawkins, bu konuda görev yapan bir Darwinist lobinin varlığını şu sözlerle itiraf etmektedir:

Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Ama bu kişiler, gözü dönmüş şekilde, ortalı ve makul dindarlarla dost olmak istiyorlar. Ve bunu yapabilmenin tek yolu, evrim ile din arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığını söylemektir.4

Dawkins'in kendi itirafında da açıkça görülebildiği gibi, evrim ile Allah inancını bağdaştırmak için uğraşıp duran Darwinistlerin büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturmaktadır. Bu sahtekarca oynanan çirkin bir oyundur. İdeolojileri uğruna sahtekarlıkları ve aldatmacayı göze alarak sahte telkinlerde bulunan Darwinistlerin tamamı zaten Allah'ı inkar amacıyla bu pagan dinini kabul etmişlerdir. Darwinistler, bu propagandayı yaparak teorinin gerçek yüzünden habersiz olan bazı kesimleri uyandırmamaya çalışmaktadırlar. Dünya üzerindeki dinsizliğin, dikta yönetimlerinin, savaşların, katliamların, zalimliğin, dejenerasyonun, terörün, ülkemizde Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin temel sebebinin bilimsellikten uzak bu sapkın teori olduğunun bazı kesimler tarafından bilinmemesi evrim teorisinin körü körüne desteklenmesine zemin sağlamaktadır. İşte Darwinistler, bu kör zeminin kayıp gitmesinden korku içindedirler.

Darwinizm; Allah'ın varlığını savunan, Rabbimiz'i yücelten, Yüce Allah'ın üstün yaratma gücünü gösteren her türlü inanç ve düşünceye karşıdır. Darwinizm, dünya üzerinde Allah'a yönelişi durdurabilmek, inançlı toplumlar oluşmasını engelleyebilmek ve materyalist ideolojiyi adeta sahte bir din gibi hakim edebilmek için ateist mason localarında kasıtlı ve programlı bir şekilde üretilmiş sapkın bir dindir. Bu sapkın din, tam olarak hedeflediği şekilde, 150 yıl boyunca kitleleri Allah inancından uzaklaştırmış, dünyaya en büyük belaları getirmiş olan faşist ve komünist rejimlerin temelini oluşturmuştur. Bugün evrimi Allah inancı ile bağdaştırma çabaları, bu büyük sahtekarlığın en çirkin oyunlarından birini oluşturmaktadır. Bu önemli aldatmacaya inanmamak ve bu sahte propagandayı her şekilde reddetmek gerekmektedir. Yüce Rabbimiz tüm varlıkları, yeri, göğü ve bunun arasında olanların tümünü yalnızca "Ol" emri ile yaratmıştır. Bize Kuran'da gösterilen, yeryüzünde delilleri sergilenen ve açıkça muhteşem olan Yaratılış işte bu görkemli Yaratılış'tır. Bu muhteşem Yaratılış'ın delilleri her geçen gün Darwinizm sahtekarlığını tekrar tekrar yenilgiye uğratmakta, ortadan kaldırmaktadır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şu şekilde buyurur:

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "Ol" dediği gün (herşey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. (En'am Suresi, 73)

uydurma evrim haberleri

Yüce Allah dileseydi, bu ihtişamlı canlılığı elbette evrimi vesile ederek de yaratabilirdi. O zaman ise, evrim ile yaratılışın başlıca savunucuları elbette yine bizler olurduk. Fakat yaratılış böyle gerçekleşmemiştir. Bilimin bize gösterdiği deliller, yeryüzünde evrimin gerçekleşmediğini, canlıların Kuran'da belirtildiği gibi Rabbimiz'in "Ol" emri ile bir anda yaratıldıklarını göstermektedir. Bu görkemli yaratılış, her geçen gün yeni delillerle Darwinizm'i yerle bir etmektedir.

 

uydurma evrim haberleri

Darwinizm, ateist mason localarında kasıtlı ve programlı bir şekilde geliştirilmiş sapkın bir pagan dinidir. 150 yıl boyunca insanları Allah inancından uzaklaştırmış ve dünyaya büyük bir zulüm getirmiştir. Darwinizm; Allah'ın varlığını savunan, Rabbimizin üstün yaratma gücünü gösteren her türlü inanç, düşünce ve bilime karşıdır. Dolayısıyla evrim ile Allah inancını bağdaştırmaya çalışan Darwinistler yalan söylemektedirler. Darwinistlerin bu iddialarına uyanlar kandırılmaktadırlar. Bu, Darwinist aldatmacanın çapını ve tehlikesini bilmeyen kişilere oynanan bir oyundur. Darwinizm şu anda bu oyun ile ayakta kalmaya çalışmaktadır. Allah'ı kalpten ve içten sevenler, bu oyuna asla gelmemelidirler.
1- Vatan, 13. 08. 2006 2- Hürriyet, 26. 04. 2009 3- Radikal, 13. 03. 2009 4- Vakit, 29. 11. 2008
5- Hürriyet, 01. 10. 2003

DİPNOTLAR

4. Ben Stein, Expelled “No Intelligence Allowed”, 2008