Darwinizm bilim değildir, tabiatı ilah edinmiş bir şaman dinidir!

 • Evrim teorisi ortaya atıldığı günden itibaren pek çok bilim dalında yaşanan gelişmeler, bu teorinin iddialarını birer birer geçersiz kılmıştır. Buna rağmen teori savunulmaya devam etmektedir. Bilimsel bir teori geçersiz olduğu ispat edildiğinde rafa kaldırılır ve tartışma kapanır. Ancak Darwinizm için durum farklıdır. Evrim aleyhinde gösterilen deliller ne kadar güçlü ve kesin olursa olsun, evrimciler bunları görmezden gelmekte, inançlarını şiddetli bir şekilde savunmaya devam etmektedirler.

 

 • Ateşe tapınma, yıldızlara tapınma, güneşe tapınma, uzaylılar tarafından yaratıldığını düşünme, bazı hayvanları kutsal saymak nasıl bilimsel değilse Darwinizm de bilimsel değildir. Çünkü bu batıl inanışlar gibi Darwinizm de putları ve sahte ilahları olan bir dindir.

 

 

 • Darwinizm’in putlarından en önemlisi “tesadüf putu”dur. Hangi Darwinist eseri okursanız okuyun, evrimcilerin bu putun gücü(!) ve kabiliyetleri(!) hakkındaki iddialarını görürsünüz. “Tesadüf putu”, Darwinizm’in hayat damarıdır, özüdür…

 

 

 • Evrimciler, “tesadüf putu”nun her yaptığının bir hesap üzerine olduğunu iddia ederler. Onlara göre bu put herşeyi düşünebilir(!), her adımını önceden hesaplayabilir(!).

 

 

 • Evrimciler, garip bir güce inanırlar. Maddeye ilahlık vermektedirler. Maddenin canlıları imal edebileceğine, bir canlının başka bir canlı meydana getirebileceğine iman etmişlerdir. Bilim bunları reddetmektedir ama Darwinistler için bunlar reddedilmez, inanılması gereken gerçeklerdir.

 

 

 • Darwinizm çılgınca, akılsızca hurafeler ve yalanlar üzerine kurulmuş eski bir Şaman Dini’dir. İslam’ın karşısına bu şirk dini getirilmiştir.

 

 

 • Darwinist Şaman Dini’ne göre toprak, su, taş, kaya duyabilir, hissedebilir, koku alabilir, işitebilir, renk algısına sahip olabilir.

 

 

 • Darwinizm dininin özünü, bilime ve akla aykırı olan bu saçma batıl tesadüf inancı oluşturmaktadır. Gerçekte insan aklı, hiçbir kompleks varlığın kendi kendine ve tesadüfen oluşamayacağını, mutlaka bilinçli bir planın ürünü olduğunu anlayabilecek kapasitededir. Ama, tıpkı kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan putperestler gibi, Darwinistler de sahte ilahlara inanırlar.

 

 

 • Darwinistlerin kabul ettikleri saçma inanış ile eski putperest kültürlerin inanışları birbirine çok benzemektedir. Putperestler nasıl cansız putların tüm varlıkları yarattıklarına inanıyorlarsa, evrimciler ve materyalistler de yine cansız maddenin birtakım tesadüfler sonucunda tüm canlıları ve kendilerini yarattığına inanmaktadırlar. (Allah’ı tenzih ederiz.)

 

 

 • Öğrencilere biyoloji adı altında Darwinist Şaman Dini öğretilmesi kabul edilemez. Ancak bu dinden arındırılmış bir bilim dalı olarak biyoloji eğitimi gereklidir.

 

 

 • Milletimiz yerli evrimcilerin oyunlarına gülüp geçmektedir. Çünkü iftirayla, saldırıyla evrim ispatlanmaz. Bir delil varsa ortaya konur, böylelikle herkes doğru ile yanlışı kolaylıkla anlayabilir.

 

 

 • Evrimcilerden ise ellerinde kendi teorilerini destekleyecek fosil varsa sergilemeleri beklenmektedir. Bunu yapamıyorlarsa evrimi savunmaktan vazgeçmelidirler. Ara fosil yoktur, çünkü böyle bir şeyin olması da imkansızdır. Bulunan yüz milyon fosilin hepsi de yaratılışı göstermiştir. Evrim iddiasını destekleyen tek bir tane bile “ara geçiş formu” olacak fosil yoktur. Bu olmadıkça, Darwin, teorisinin çöpe atılabileceğini kendisi belirtmiştir.

 

 

 • Bugüne kadar evrimcilerin öne sürdüğü her fosil sahte veya geçersiz çıkmıştır. Örneğin Piltdown Adamı denmiş, sahte çıkmıştır, Nebraska Adamı denmiş, fosilin domuz olduğu anlaşılmıştır, Coelacanth denmiş, normal bir balık olduğu ispat edilmiştir. İnsanın evrimi hikayeleri için gösterilen tüm kafatasları ve kemik parçalarının bugünkü insanlara veya geçmişte yaşamış ancak nesilleri tükenmiş maymun türlerine ait olduğu kanıtlanmıştır.

 

Bilimsel Gerçekler “Darwinist Şaman Dini’nin İddialarını Reddetmektedir

Darwinist Şaman Dinine Göre: İlk canlı kendi kendine oluşmuştur.

Modern Bilime Göre: Canlılık tesadüfen oluşamaz. Değil bir canlı, tek bir hücre, hatta tek bir protein bile tesadüflerle oluşamaz. Bir proteinin tesadüflerle ortaya çıkma ihtimali 10 üzeri 950’de 1’dir. Bu ise pratikte “sıfır ihtimal” anlamına gelmektedir.

Darwinist Şaman Dinine Göre: Canlılar birbirlerinden türemişlerdir.

Modern Bilime Göre: Canlılar birbirlerinden türeyemezler. Her canlının kendine has özellikleri vardır. Bunların bir başka canlının yavaş yavaş değişmesiyle meydana gelmesi olanaksızdır.

Darwinist Şaman Dinine Göre: Fosiller evrimi desteklemektedir.

Modern Bilime Göre: Fosiller evrimin değil yaratılışın delilidir. Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon fosil bulunmuştur. Bunların hepsi tam ve eksiksiz canlılara aittir. Canlıların evrimleştiklerini gösteren hiçbir fosil yoktur.

Darwinist Şaman Dinine Göre: Canlılar mutasyonlarla çeşitlenmiştir.

Modern Bilime Göre: Mutasyonlar canlılığı tahrip ederler. Canlıları çeşitlendirmez; ya öldürür ya da sakat bırakırlar.

Darwinist Şaman Dinine Göre: İnsanlar maymun benzeri varlıklardan türemişlerdir.

Modern Bilime Göre: Maymunlar ve insanlar ayrı canlılardır. Birbirleriyle hiçbir soy bağları yoktur. Fiziksel benzerliklerin yanında çok büyük ve evrimin iddiaları ile açıklanamayacak farklar taşırlar.

Darwinist Şaman Dinine Göre: Doğal seleksiyon bir evrim delilidir.

Modern Bilime Göre: Doğal seleksiyon, doğada var olan sistemin bir parçasıdır. Bir canlıyı evrimleştirmez, yeni canlılar ortaya çıkarmaz.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/17751/Darwinizm-bilim-degildir-tabiati-ilah-edinmis-bir-saman-dinidir