Deniz Canlılarına Ait Fosil Örnekleri (5/5)

Vatoz

Üzerinde bulunduğu taşın her iki yüzeyinde de izi görülen bu fosil, çift parçalı bir fosildir.
fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Resimde görülen 95 milyon yıllık vatoz fosili, yeryüzündeki canlıların var oldukları andan itibaren hiçbir değişikliğe uğramadıklarını ortaya koymakta ve Darwinistlerin "Fosiller evrim teorisini destekler" teorisini çökerten delillerden biri olarak tarihe geçmektedir. Evrimcilerin bu hayali iddialarının geçersizliğini ortaya koyan sayısız bilimsel kitap ve makale vardır. Fosillerin Darwin'in hayal ettiği "türler arası ara form"ları ortaya çıkarmadığı, aksine yeryüzündeki farklı canlı gruplarının fosil kayıtlarında kendilerine özgü yapılarıyla bir anda ortaya çıktıkları, bugün evrimci paleontologların önemli bir bölümü de dahil olmak üzere, pek çok bilim adamı tarafından kabul edilmektedir.

Örneğin Niles Eldredge, fosil kayıtlarında ara geçiş formlarının bulunmayışının ve durağanlık (canlıların hiç değişmediği gerçeği) konusunun evrimci paleontologlar tarafından çok iyi bilindiğini, ancak görmezden gelindiğini şöyle itiraf etmektedir:

"Görünen o ki, her yeni jenerasyon fosillerdeki evrimsel değişimin örneklerini belgelemek için sabırsızlanan birkaç yeni paleontolog ortaya çıkarıyor. Aranan değişiklikler elbette ki her zaman kademe kademe ilerleyen cinsten oldu. Bu paleontologların çabaları çoğunlukla karşılıksız kalmakla beraber, fosiller beklenen özellikleri göstermek yerine her zaman değişmezlik gösterdi… Bu (fosillerdeki) olağanüstü tutuculuk, evrimsel değişimi bulmaya can atan paleontologlara hiçbir evrim yokmuş gibi göründü. Kademeli evrim yerine tutucu bir kalıcılığı belgeleyen çalışmalar, başarısızlık olarak nitelendirildi ve çoğunlukla yayınlanmadı. Paleontologların çoğu değişmezliğin, durağanlık olarak isimlendirilen değişim eksikliğinin farkındaydı…" (Niles Eldredge, Evolutionary Tempos and Modes: A Paleontological Perspective," in the collection What Darwin Began: Modern Darwinian and Non-Darwinian Perspectives on Evolution (Godfrey, ed, 1985))

Keman Vatozu

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Fosil biliminin yıllardır ortaya koyduğu sayısız delil, canlıların evrim geçirmediğini tasdik etmektedir. Resimdeki fosil de evrimcilerin görmezden geldikleri bu delillerden bir tanesidir. Görünümü nedeniyle keman vatozu ismini alan 95 milyon yıllık bu fosil, iskelet yapısını büyük ölçüde muhafaza etmiştir. Fosilde, balığın baş ve yüzgeç bölümleri tüm detaylarıyla seçilmektedir. Günümüz keman vatozlarından farksız olan bu fosil karşısında, evrimciler bir açıklamada bulunamaz, bir delil ortaya koyamazlar. Tek yapabildikleri demagoji yöntemiyle, insanları aldatmak, onların gözlerini boyamaya çalışmaktır.

Deniz İğnesi

fosil resimleri

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 40 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Syngnathidae familyasına dahil olan deniz iğneleri dişsizdir ve ağızları boru şeklindedir. Bugün yaşayan deniz iğneleri hangi özelliklere sahipse, bundan on milyonlarca yıl önce yaşayanlar da aynı özelliklere sahiptir. Buna rağmen evrimciler, tüm hayvanlar gibi, deniz iğnelerinin de hayali bir evrimsel sürecin sonucunda tesadüfen var olduklarını iddia etmektedirler. Ancak hikayelerini destekleyecek somut delillerden tümüyle yoksundurlar. Karşılarında ise evrimin geçersiz olduğunu açıkça ortayan koyan, resimlerdekinin benzeri, milyonlarca delil bulunmaktadır.

Balon Balığı

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Darwinist yayınlarda, neredeyse hiçbir zaman somut bilimsel delillere dayalı bir anlatım yoktur. Evrim teorisinin temel açmazları birkaç cümle ile geçiştirilir, öte yandan doğa tarihi konusunda pek çok masalsı senaryo yazılır. Evrimciler, sürekli olarak tüm canlılığın kademe kademe birbirinden evrimleşerek geliştiğini iddia ederler, ama delil talep edildiğinde derin bir sessizliğe gömülürler.

Örneğin, "Denizler kuruduğu için karaya çıkmak zorunda kalan balıkların sözde nasıl sürüngene dönüştüğünü" uzun uzun anlatan bir evrimciye, bu iddiasını delilendirecek herhangi bir fosil örneği olup olmadığını sorsanız, bu sorunuza hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü Darwinistler 150 yılı aşkın zamandır, ara türlerin fosillerini aramalarına rağmen tek bir örnek dahi bulamamışlardır. Buldukları tüm fosiller, canlılığın birdenbire ortaya çıktığını yani yaratıldığını, hiç değişikliğe uğramadığını, yani evrim geçirmediğini göstermektedir.

Zargana

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

"Türlerin birbirlerinden evrimleştikleri" şeklindeki iddialarını her türlü ortamda ısrarla savunan evrimcilerin, fosil kayıtları karşısında yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Çünkü ellerinde tek bir delil dahi bulunmamaktadır. Örneğin resimde gördüğünüz zargana fosili, bu canlıların 95 milyon yıldır hiç değişmediklerinin belgesidir. Belonidae familyasına ait, uzun ve ince vücutlu bu balığın günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı yoktur.

Mantis Istakozu

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Evrim teorisi bir varsayımdan ibarettir. Bir varsayımın bilimsel sayılabilmesi için test edilebilmesi veya bulgularla doğrulanması gerekir, ancak evrimci hikayeler bu kriterlerden yoksundur. Darwinistlerin uzun uzun omurgasızların omurgalılara nasıl dönüştüğü, kuruyan denizlerde susuz kalan balıkların nasıl karaya çıktığı, sinek kovalayan dinazorların nasıl uçmaya başladığı gibi masallar anlatmasının bir anlamı ve bilimsel değeri yoktur. Yapmaları gereken, eğer varsa, yarı omurgasız yarı omurgalı, yarı balık yarı sürüngen, yarı dinazor yarı kuş bir canlıya ait bir tane fosil gösterebilmeleridir. Evrimciler böyle bir tane bile fosil gösteremezken, canlıların evrim geçirmediklerini ispatlayan sayısız fosil vardır. 95 milyon yaşındaki mantis ıstakozu fosili de bunlardan biridir.

Balon Balığı

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Resimde görülen balon balığı fosili, canlıların evrim geçirmediğinin bir başka delilidir. 95 milyon yıllık bu fosilin iskeleti neredeyse bütün olarak korunmuştur ve iskelet yapısının günümüzde yaşayan balon balıklarınınkinden hiçbir farkı yoktur. Evrimciler ise bu açık gerçeğe gözlerini kapamakta, balıkların omurgasız deniz canlılarından evrimleştikleri şeklinde hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir iddiada bulunmaktadır. Fosil kayıtları evrimin dayanaksız bir iddia olduğunu her seferinde Darwinistlerin yüzüne vurmaktadır. Fosiller, canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını göstermektedir.

Mürekkep Balığı

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Mürekkep balığı, Cephalopoda (kafadanbacaklılar) sınıfından olan, denizlerde yaşayan bir yumuşakçadır. Resimde 95 milyon yıllık bir mürekkep balığı fosili görülmektedir. Bu fosilin, günümüzdeki örneklerinden en ufak bir farkı yoktur. Fosilde mürekkep balığının derisinin altındaki pigment kesesi tabakası dahi görülmekte, iskelet yapısı günümüzdekilerle birebir benzerlik göstermektedir.

Eğer evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, mürekkep balıklarının milyonlarca yıl içinde türlü değişiklikler geçirmeleri ve bu aşamaları gösteren çeşitli fosil örneklerinin de bulunması gerekirdi. Ancak bulunan her fosil, mürekkep balığının milyonlarca yıl boyunca hiç değişmeden varlığını devam ettirdiğini göstermektedir.

Sardalya

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Resimde görülen 95 milyon yıllık sardalya balığı fosili, evrim savunucularının hayali iddialarına çok açık bir cevap vermektedir. Bu fosilin, günümüzdeki örnekleriyle arasında hiçbir görünüm farkı olmaması, iskelet ve yüzgeç yapısının tamamen aynı olması, evrimcilerin balıkların evrimi masalını çürütmektedir. Aynı zamanda da tüm canlıları Yüce Allah'ın yarattığını ve canlıların bu zamana kadar hiçbir değişime uğramadıklarını delillendirmektedir.

Mantis Istakozu – Yılan Balığı

fosil resimleri

Mantis Istakozu ve Yılan Balığı

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Bilimsel bilgi ve bulgular göstermektedir ki, yılan balıkları hep yılan balığı, mantis ıstakozları hep mantis ıstakozu olarak var olmuşlardır. Herhangi bir sözde ilkel ataları yoktur. Bir başka canlıdan türememiş, bir başka canlıya dönüşmemişlerdir. Soylarını devam ettirdikleri müddetçe hiçbir ara aşamadan geçmemişlerdir.

Balon Balığı

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Balon balığı milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadan varlığını devam ettirmektedir. 95 milyon yıl önce yaşayan balon balıklarıyla, bugün yaşayanların tamamen aynı olması, evrimcilerin asla açıklayamayacakları bir durumdur. Fosillerin gösterdiği gerçek, canlıları Allah'ın yarattığıdır. İngiliz paleontolog Derek W. Ager, evrim teorisini benimsemesine karşın bu gerçeği şöyle kabul eder:

"Sorunumuz şudur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde, türler ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız; kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz." (Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, cilt 87, 1976, s. 133)

Zargana

Bu, çift parçalı bir fosildir.
fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Resimde görülen zargana fosilinin ince gövdesi, iskeleti, kılıç balığına benzer uzun çenesi ve sivri dişleri 95 milyon yıldır en ufak bir değişikliğe uğramamıştır. Fosil kayıtlarında tüm canlı türlerinde görülen bu değişmezlik, "statis" (durağanlık) olarak ifade edilir ve Darwinistlerin en önemli problemlerinden birini oluşturur. Darwinistlerin hiç beklemedikleri bir sorun olarak karşılarına çıkan bu durumu, Harvard Üniversitesi'nden Peter Williamson şöyle özetlemektedir:

"Asıl temel problem, morfolojik (görsel ve yapısal) durağanlıktır. Bir teori ancak varsayımları doğrulandığı oranda başarılıdır. Evrimsel süreci en iyi şekilde açıkladığını iddia eden klasik neo Darwinizm, fosil kayıtlarının en şaşırtıcı özelliklerinden biri olan uzun süreli durağanlığı ön görememiştir." (Williamson, Peter G., "Morphological Stasis and Developmental Constraint: Real Problems for Neo-Darwinism," Nature, Vol. 294, 19 November 1981, s. 214)

Mantis Istakozu

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Bilimsel bulgular canlıların evrim geçirmediğini ortaya koymaktadır. Resimde görülen mantis ıstakozu fosili de evrimcilerin gizlemeye çalıştıkları bu gerçeği ortaya çıkaran delillerdendir. Bu fosilin günümüzde yaşayan mantis karideslerinden hiçbir farkı yoktur.

Mantis ıstakozları göğüs kısımlarından çıkan uzantıları kullanarak beslenir. Bunların her biri kıskaçlıdır. İkincisi özellikle iridir ve avı vurmada ve yakalamada kullanılır. İkinci uzantının dikenli şekli, mantis böceğinin uzantılarına benzediği için, bu canlılar yaygın olarak "mantis ıstakozu" olarak bilinirler. Mızraklı ve ökçeli olarak iki tipte olan uzantılar, türlere göre değişiklik gösterir. İrice bir mantis ıstakozu, 22 kalibrelik bir tabancadan çıkan mermi kadar kuvvetli vuruş yapabilir. ("Seeing the World in Many Colors", Maryland Üniversitesi İnternet Sitesi, http://www.umbc.edu/gradschool/research/profile_11.html)

Keman Vatozu

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Johns Hopkins Üniversitesi'nden S. M. Stanley, "Fosillerin yokluğunda evrim fikrinin haddi aşan bir hipotezden daha fazla bir şeyi temsil edip etmeyeceği şüphelidir." diyerek fosil kayıtlarının evrim teorisi için önemini ortaya koymaktadır. Görüldüğü gibi önde gelen evrimciler de fosil kayıtlarının eksikliğinin evrim teorisi için bir sorun oluşturduğunun farkındadır ve bunu itiraf etmektedir. Resimde görülen 95 milyon yıllık keman vatozu fosili de Prof. Stanley'nin bu itirafını teyit eden örneklerden biridir. (S.M. Stanley, The New Evolutionary Timetable Fossils, Genes and the Origins of Species, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1981, s. 72)

Kurt Ringa

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase Dönemi
Yaş: 110 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Brezilya

Resimdeki 110 milyon yıllık kurt ringa balığıyla günümüzdeki kurt ringa balıkları arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Bu durum, diğer tüm balıklar, bitkiler, memeliler ve kuşlar için de geçerlidir. Yüz milyonlarca yıllık bitki, memeli ve kuş fosilleri günümüzdeki örnekleriyle tamamen aynı özelliklere sahiptir.

Zargana

fosil resimleri

Resimlerde Lübnan'daki Hakel Oluşumu'nda yapılan fosil araştırmaları görülmektedir. Yaklaşık 150 yıldır süregelen kazılar neticesinde, yüz binlerce türe ait milyonlarca fosil elde edilmiştir. Bunların içinde bir tane bile, canlıların sözde evrim sürecini gösteren bir fosil yoktur. Tüm fosillerde canlılar, sahip oldukları bütün özelliklerle tam ve eksiksiz olarak görülmektedir. Bu da Darwinistlerin, ilkelden gelişmişe doğru aşama aşama ilerleme senaryolarının hiçbir zaman yaşanmadığını göstermektedir.

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Fosil kayıtlarında çok sayıda zargana türüne rastlamak mümkündür. Kayıtlarda yer alan bu zargana türleri günümüzde de canlı olarak görülmektedir ve bu durum canlıların evrim sürecinden geçmediklerini delillendirir.

Elopidae (Kadın Balığı)

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Evrimcilerin "canlıların aşamalı olarak geliştikleri ve türlerin de bu şekilde ortaya çıktıkları" yönündeki iddiaları, resimde görülen 95 milyon yıllık kadın balığı fosili tarafından bir kez daha yalanlanmaktadır. Elopidae türü balıklar milyonlarca yıl önce nasıl bir iskelet yapısına sahipse, günümüzdekiler de aynı iskelet yapısına sahiptir. Bunun da anlamı açıktır: Canlılar evrim geçirmemiş, Rabbimiz tarafından yaratılmışlardır.

Albulidae (Kılçıklı Balık)

Bu fosil, taşın her iki yüzeyinde de görülen çift taraflı bir fosildir.
fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase Dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Resimdeki 95 milyon yıllık kılçıklı balık, Elipoidei (tarpunlar) alt takımında yer alan, Albulidae familyasına dahil bir canlıdır. Günümüzde yaşayan kılçıklı balıkların birebir aynısıdır.

Dünyanın dört bir yanında yaklaşık 150 yıldır fosil araştırmaları yapılmaktadır. Bu araştırmaların neticesinde milyonlarca fosil elde edilmiştir. Fakat hiçbir zaman yarı omurgasız yarı balık ya da yarı balık yarı timsah fosili örneği görülmemiştir. Evrimcilerin "ara geçiş fosili" iddiaları, bir hayalden öteye asla gidememiştir. Bulunan her fosil, soyları devam ettiği müddetçe canlıların hiç değişmediklerini ortaya koymuştur. Bunun anlamı ise, canlıları Allah'ın yarattığıdır.

Testereli Vatoz

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Günümüzdeki örnekleriyle resimde gördüğünüz 95 milyon yıllık testereli vatoz arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Bu da evrim teorisini tek başına çıkmaza sokan bir durumdur. Yüce Rabbimiz tüm canlıları ayrı türler olarak yaratmıştır ve bu canlılar yaratıldıkları andan itibaren hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze dek gelmişlerdir.

Deniz Kestanesi

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Evrimi yalanlayan yüz milyonlarca fosilden biri de deniz kestaneleridir. Resimde görülen 95 milyon yaşındaki bu deniz kestanesi evrim teorisini geçersiz kılmak için tek başına yeterlidir. Artık evrimcilerin, demagojilerle, aldatmacalarla ve çeşitli spekülasyonlarla insanları kandırması imkansızdır. Çünkü, başta fosil kayıtları olmak üzere, evrimin aleyhine olan tüm bilimsel bulgular gözler önündedir. 95 milyon yıldır aynı kalan deniz kestaneleri karşısında evrimci spekülasyonların hiçbir değeri yoktur.

Kedi Balığı

fosil resimleri

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Milyonlarca yıl önce yaşamış olan kedi balıkları, bugün yaşamakta olan kedi balıklarının sahip olduğu tüm özelliklere eksiksiz sahiptir. Nitekim resimde görülen 95 milyon yıllık kedi balığının günümüz kedi balıklarından farksız olması da bu gerçeği teyit etmektedir.

Allah, bütün canlıları olduğu gibi, kedi balıklarını da tam ve noksansız yaratmıştır ve kedi balıkları da diğer canlılar gibi evrim geçirmemiştir.