Kara Hayvanlarına Ait Fosil Örnekleri (1/2)

Kaplan Kafatası

kaplan kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 80 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrimcilerin, kaplanların sözde evrimsel atasını gösterme gayretleri boşunadır. Fosiller, kaplanların herhangi bir canlıdan türemediklerini, hep kaplan olarak var olduklarını ispatlamıştır. 80 milyon yıl önce yaşamış olan kaplanların, günümüz kaplanlarıyla aynı olduğunu gösteren resimdeki fosil, tüm evrimci iddiaları susturmaktadır. Canlılar, mutasyonların ve kör tesadüflerin neticesinde meydana gelmemiştir. Tüm canlı türlerini, üstün yaratma gücüne sahip olan Yüce Allah yaratmıştır.

Sırtlan Kafatası

sırtlan kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 8.6 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrim iddiasını yalanlayan fosil kayıtlarında, canlı türlerinin sahip oldukları özellikleri aşama aşama kazandıklarını gösteren hiçbir iz yoktur. Örneğin, göz çukurlarından biri oluşmuş diğeri henüz meydana gelmemiş, çenesinin yarısı gelişmiş, kafatası yapısında deformasyonlar ve bozukluklar olan tek bir tane dahi sırtlan fosili yoktur. Bulunan tüm sırtlan fosilleri, bundan on milyonlarca yıl önce yaşamış sırtlanların, günümüzde yaşamakta olanların sahip oldukları tüm özellikleri taşıdıklarını ortaya koymuştur. Bunun açık anlamı, canlıların evrim geçirmedikleri, yaratıldıklarıdır.

And Ayısı Kafatası

ayı fosili

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 85 milyon yıl
Bölge: Çin

Ursidae familyasına dahil olan ayılar yırtıcı memeliler takımından canlılardır. And ayıları günümüzde sadece Güney Amerika'da varlıklarını devam ettirmektedirler. Panda ayıları gibi, onların da soyları tükenmek üzeredir.

Kafatası tüm detaylarıyla korunmuş olan bu And ayısı fosili, söz konusu canlıların tarihin her döneminde aynı olduklarını ortaya koymaktadır. 85 milyon yıl önce yaşamış bu canlının diş yapısı, göz çukurları, çene yapısı vs. And ayılarının on milyonlarca yıldır değişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini söylemektedir. Fosil bulgularının gösterdiği gerçek, canlıların kökeninin kör tesadüfler değil, Yaratılış olduğudur.

Altın Maymun Kafatası

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 36 milyon yıl
Bölge: Chuan, Çin

Darwinistlerin, insanların sözde maymunlardan türedikleri iddialarına dayanak göstermeye çalıştıkları bilgilerden biri de, bazı maymun türlerinin taklit kabiliyetleridir. Maymunlar, karşılarında gördükleri hareket ve tavırları taklit edebilme yeteneğine sahiptirler. Ama bu, günün birinde insana dönüşmelerini sağlamaz. Eğer böyle olsaydı zeki olduğu bilinen diğer hayvan türlerinin de zamanla insan olmaları gerekirdi. Örneğin papağanların maymunlara ek olarak bir de, sesleri taklit ederek konuşma yetenekleri vardır. Bu durumda, Darwinistlerin mantıksız iddialarına göre, papağanların insana dönüşme ihtimali çok daha yüksek olmalıdır.

Resimdeki 36 milyon yıllık maymun kafatası fosili gibi, sayısız bulgu canlıların hep aynı kaldıklarını, hiç değişmediklerini ve bir başka canlıya dönüşmediklerini ispatlamışken, mantık dışı iddialarda ısrar etmek anlamsızdır.

Antilop Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 83 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, geçmişte, hem antilop özelliği taşıyan hem de farklı bir canlı türünün özelliklerine sahip olan pek çok garip canlının olması gerekirdi. Fosil kayıtlarında pek çok örneğine rastlanması gereken bu canlılar, iki farklı türün özelliklerini taşımalarıyla hemen tanınmalı ve evrimci sözde ata-torun ilişkilerinin örneği olarak sergilenmelidir. Ne var ki, sayısız masalla ve hayali senaryoyla dolu olan evrimci yayınlarda, bir tane bile ara canlı fosili sergilenmemektedir. Çünkü böyle bir fosil yoktur. Çünkü böyle bir canlı tarihin hiçbir döneminde yaşamamıştır.

Tüm canlılar, resimde örneği görülen 83 milyon yıllık antilop gibi, var oldukları ilk halleriyle günümüze kadar gelmişlerdir. Canlıların tarihi, evrim iddialarını yalanlamaktadır.

Kurt Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 80 milyon yıl
Bölge: Çin

Yaratılış'ın açık bir gerçek olduğunu ortaya koyan sayısız delilden biri fosil bulgularıdır. Örneğin resimdeki 80 milyon yıllık kurt kafatası fosili, canlıların milyonlarca yıl boyunca değişmediğinin, evrim geçirmediğinin, yaratıldığının ispatlarındandır.

Evrimcilerin ise teorilerini destekleyebilecek delilleri yoktur. Bu delil yoksunluğunun en önemli göstergelerinden biri, evrimcilerin kendi delillerini açıklama cesaretini bir türlü gösterememeleridir. Evrimcilerden beklenen, eğer kendi iddialarına destek olacak 3-5 tane ara fosil varsa bunları halka sunmalarıdır. Eğer bunu yapamıyorlarsa, ki hiçbir zaman yapamayacaklardır, o zaman "Neden yıllardır insanlara hayalleri gerçek gibi tanıttıklarını" açıklamaları gerekir. Yaratılış'ın ispatı olan milyonlarca fosil karşısında, Darwinistlerin artık hayal kurmayı bırakıp, gerçekleri görmelerinin vakti gelmiştir.

Kır Kurdu Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 5 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrim teorisi, daha önce de belirttiğimiz gibi, denizden evrimleşerek çıkan hayali birtakım canlıların sürüngenlere dönüştüğünü, kuşların da sürüngenlerin evrimleşmesiyle oluştuğunu iddia eder. Aynı senaryoya göre sürüngenler yalnızca kuşların değil, aynı zamanda memelilerin de atasıdır. Sürüngenlerin memelilere evrimleştiği yönündeki varsayımın hiçbir bilimsel temeli olmadığının en önemli ispatlarından biri de fosil kayıtlarıdır. Bugüne kadar yapılan tüm araştırmalara rağmen, sürüngenlerle memelileri birbirine bağlayabilecek tek bir ara form fosili dahi bulunamamıştır. Bundan sonra da bulunması mümkün değildir. Çünkü böyle bir ara canlı hiçbir zaman yaşamamıştır. Bu nedenledir ki evrimci Roger Lewin, "İlk memeliye nasıl geçildiği hala bir sırdır." demek zorunda kalır. (Roger Lewin, "Bones of Mammals, Ancestors Fleshed Out", Science, cilt 212, 26 Haziran 1981, s. 1492)

Tavşan Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 33 milyon yıl
Bölge: Wyoming, ABD

Eğer Darwinistlerin iddiaları doğru olsaydı, bugüne kadar yapılan kazılarda kafatası henüz gelişmemiş, göz çukurlarından biri olan diğeri olmayan, yarım kulaklı, yarım çeneli gibi pek çok garip tavşan fosiline rastlanmış olması gerekirdi. Ancak böyle yarı gelişmiş bir tavşan fosili hiç görülmemiştir. Elde edilen her tavşan fosili, resimdeki 33 milyon yıllık tavşan fosilinde olduğu gibi, tüm özellikleriyle tam ve eksiksizdir. Bu durumda, Darwinistlerin iddialarında ısrarlı olmalarının bir manası yoktur, çünkü bulgular iddialarını desteklememektedir. Bilimin gösterdiği gerçek evrim değil, Yaratılış'tır.

Tilki Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Pliosen dönemi
Yaş: 5 – 1.8 milyon yıl
Bölge: Asya

Tilki, Canidae (köpekgiller) familyası içinde bulunan bir memeli türüdür. Resimde görülen tilki kafatası fosili yaklaşık olarak 5 milyon yaşındadır ve günümüzdeki tilkilerle aynı özelliklere sahiptir. Dikkat edilirse, bulunan her yeni fosil, yıllardır süregelen "evrimci inançları" altüst ediyor, o güne kadar ortaya attıkları senaryolara uymadığı için evrimcileri yeni senaryolar üretmek zorunda bırakıyor. Yeni üretilen senaryolar da hemen çürütülüyor ve evrimciler büyük bir çıkmaz içinde bocalamaya devam ediyor lar.

Rakun Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 12 – 7 milyon yıl
Bölge: Çin

Resimdeki rakun fosili, dişleri, kafatası ve çene yapısıyla günümüz rakunlarından farksızdır. Bu durum bir kez daha göstermektedir ki, canlı türleri fosil kayıtlarında ilk olarak nasıl belirdiyse, o şekilde kalmakta ve aradan milyonlarca yıl geçse dahi değişmemekte, yani evrim geçirmemektedir. Yaşayan fosiller, canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını göstermektedir.

Türler günümüzdeki beden yapılarına, evrimcilerin öne sürdüğü gibi tesadüfi bir değişim sürecinden geçerek ulaşmamışlardır. Hepsi Yüce Allah tarafından kusursuzca var edilmişlerdir ve yeryüzündeki varlıkları boyunca hep yaratıldıkları şekilde yaşamışlardır.

Timsah Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Çin

Çin'in Guangdong bölgesinde bulunan bu yüz milyon yıllık yavru timsah fosilinin çene yapısı çok iyi korunmuştur. Bu kafatası fosili, günümüzde yaşamakta olan timsahlarla kıyaslandığında, arada hiçbir fark olmadığı açıkça görülecektir. Eğer bir canlı yüz milyon yıl boyunca en küçük bir değişiklik dahi geçirmemişse, o zaman canlıların evrimi hikayesinden bahsetmek mümkün değildir.

Sırtlan Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 – 5 milyon yıl
Bölge: Çin

Resimde görülen 23 – 5 milyon yıllık sırtlan kafatası fosili, tüm canlı türlerinin, yeryüzünde bir anda ve ayrı ayrı ortaya çıktıklarını gösteren delillerden biridir. Çok iyi korunmuş bir şekilde elde edilen bu sırtlan fosili, çenesi, göz çukurları, kesici dişleri ve diğer tüm detaylarıyla günümüzdeki örnekleriyle birebir aynıdır. Evrimciler bu gibi fosiller karşısında çaresizdirler ve bulunan her yeni fosil bu çaresizliklerini kat kat artırmaktadır.

Zebra Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase – Eosen dönemi
Yaş: 70 – 40 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrimcilerin çok uzun yıllardır aradıkları ara geçiş fosilleri hiçbir şekilde bulunamamakta, öte yandan Yaratılış gerçeğini ortaya koyan fosillere her gün bir yenisi eklenmektedir. Resimdeki zebra kafatası fosili de bu örneklerden biridir. Diş ve çene yapısı günümüz örneklerinden farksız olan bu fosil, evrim teorisinin büyük bir aldatmacadan ibaret olduğunu, tüm canlıları Allah'ın yarattığını bir kez daha teyit etmektedir.

Antilop Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Çin

Diğer tüm canlılar gibi, antilopların da evrim geçirmediğinin delili olan resimdeki fosil, 50 milyon yaşındadır. Eğer evrimcilerin iddiası doğru olsaydı aradan geçen 50 milyon yıl içinde antilopların değişik yapılar geliştirmesi, günümüzdeki antiloplardan çok farklı olması gerekirdi. Ancak antiloplar ilk var oldukları gün hangi özelliklere sahipse, bugün de aynı özelliklere sahiptir ve bu durum, evrimi yerle bir etmektedir.

Kaplan Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 90 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinistlerin açmazda olduğu konulardan biri de memelilerin kökenidir. Evrimciler, memelilerin kökenine ve bu sınıfa dahil canlıların birbirleriyle olan sözde evrimsel akrabalık ilişkilerine dair hiçbir kanıt gösteremezler. 20. yüzyılın önde gelen evrimcilerinden George Gaylord Simpson'ın açıklamaları, evrim teorisinin ne kadar büyük bir çıkmaz içinde olduğunu göstermektedir:

"Bu, memelilerin 32 ayrı takımının hepsi için geçerlidir… Her takımın bilinen en eski ve (sözde) en ilkel üyesi, bu takıma ait temel karakterlerin hepsine zaten sahiptir ve hiçbir durumda bir takımdan bir diğerine doğru ilerleyen devamlı bir gelişim bilinmemektedir. Çoğu örnekte farklılık o kadar keskin ve boşluk o kadar büyüktür ki, tüm bir takımın kökeni spekülatif ve son derece tartışmalıdır…" (George G., Simpson, "Tempo and Mode in Evolution", Columbia University Press, New York, 1944, p. 105, 107)

Antilop Kafatası

Dönem: Senozoik  zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Çin

Bovidae familyasına dahil olan antiloplar en hızlı hareket eden kara canlılarından biridir. Yaklaşık 30 farklı cinste, 90'a yakın türü olduğu bilinmektedir.

Fosil kayıtlarına göre memeliler sınıflamasına dahil canlılar yeryüzünde aniden ortaya çıkmıştır. Dahası, aniden ortaya çıkan memeliler birbirlerinden çok farklıdırlar. Yarasa, at, fare ve balina gibi son derece farklı canlıların hepsi memelidir ve aynı jeolojik dönemde ortaya çıkmışlardır. Bu canlıların aralarında evrimsel bir bağ kurmak, en geniş hayal gücü için bile imkansızdır. Ne var ki evrim teorisinde, imkansız olanı yapılmaya çalışılır, hezeyanları bilimsel bilgiymiş gibi gündeme getirilerek kitleler aldatılmaya çalışılır.

Kaplan Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 89 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinistler memelilerin sürüngenlerden türediğini iddia ederken, tarihte yaşamış ve soyu tükenmiş "memeli benzeri" bazı sürüngenlerin fosillerini öne sürerler. Bu canlıların soylarının tükenmiş olması, evrimcilere istedikleri gibi spekülasyon yapma imkanı tanımaktadır. Ancak bilimsel araştırma ve incelemeler bu iddianın geçersizliğini ortaya koymuştur. Örneğin, memeli benzeri sürüngenlerin beyinlerinin incelenmesi sonucunda, bu canlıların memeli özellikleri göstermedikleri, tamamen sürüngenlere benzedikleri sonucu elde edilmiştir.

Üstelik fosil kayıtları da farklı memeli türlerinin sahip oldukları tüm özelliklerle birden bire ortaya çıktıklarını ve hiç değişmediklerini ortaya koymuştur. Resimdeki 90 milyon yaşındaki kaplan fosilinin günümüzde yaşayan kaplanlardan farksız olması evrimin olmadığını gösteren ispatlardan biridir.

Kaplan Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 89 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrimcilerin, memelilerin sözde atası olarak gösterdikleri "memeli benzeri sürüngenler" tarihte yaşamış ve soyu tükenmiş ayrı canlı türleridir. Ne memelilerle ortak bir ataları vardır, ne de başka bir canlıya dönüşmüşlerdir. Tom Kemp, New Scientist dergisindeki "The Reptiles That Became Mammals" (Memeliye Dönüşen Sürüngenler), başlıklı evrimci yazısında memeli benzeri sürüngenlerin fosil kayıtlarında aniden belirdiklerini ve başka bir türe (memelilere) dönüşmeden yok olduklarını şöyle kabul etmektedir:

"Memeli benzeri sürüngenlerin her türü fosil kayıtlarında aniden belirirler ve öncelerinde bir ataları yoktur. Bir süre sonra, aynı şekilde aniden, arkalarında soyları olan bir tür bırakmadan kaybolurlar." (Tom Kemp, "The Reptiles That Became Mammals", New Scientist, sayı 92, 4 Mart 1982, s. 583)

Kaplan Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 89 milyon yıl
Bölge: Çin

Fosil kayıtlarında memeliler hep memeli, sürüngenler hep sürüngen olarak görülmektedir. İki farklı türün birbirine dönüştüğünü ispatlayan hiçbir somut bulgu yoktur. Evrimciler istedikleri kadar hayal kurmaya devam edebilirler, fosiller bu hayallerini asla gerçeğe dönüştürmeyecektir. 90 milyon yaşındaki kaplan fosilinin de ortaya koyduğu gibi, canlılar evrim geçirmemiştir. Canlı ve cansız tüm varlıklar, alemlerin Rabbi olan Allah'ın eseridir.

Kurt Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 120 milyon yıl
Bölge: Çin

Memelilerin kökeni konusunda evrimcilerin öne sürdüğü iddialar, akıl ve mantık dışı pek çok hikaye içermektedir. Hiçbir bilimsel bulguyla desteklenmeyen bu hikayeler, propaganda malzemesi olarak kullanılır. Elbette dileyen dilediği gibi senaryolar üretebilir veya kurgularda bulunabilir, ancak bu senaryoları bilimmiş gibi halka lanse etmek son derece yanlış bir tutumdur. Biyolog Paul Pierre Grassé'nin belirttiği gibi, "hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur, ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir." (Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York: Academic Press, 1977, s. 103)

Sırtlan Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 80 milyon yıl
Bölge: Çİn

"Herhangi bir sürüngenin memeliye dönüşmesini kafamda canlandıramıyorum." (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, New York:D. Appleton and Company, 1888, s. 128) diyen Darwin'in ardından, gelişen bilim ve teknolojiye rağmen günümüz evrimcileri de, memelilerin kökeni konusunda ikna edici bilimsel bir açıklama ortaya koyamamışlardır. Bu gerçeği Roger Lewin, "İlk memeliye nasıl geçildiği hala bir sırdır." sözleriyle dile getirmektedir. (Roger Lewin, "Bones of Mammals, Ancestors Fleshed Out", Science, cilt 212, 26 Haziran 1981, s. 1492)

Resimdeki 80 milyon yıllık sırtlan fosili gibi sayısız fosil örneği, Darwinistleri yaşadıkları çaresizliğe mahkum etmiştir. 

 

Sırtlan Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 9.5 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinistlerin memelilerin kökenini açıklarken en zorlandıkları konulardan biri de bu canlı grubunun içindeki farklılıkların çok fazla oluşudur. Kendi içlerinde çok farklı gruplara ayrılmış olan memelilerin aralarındaki hayali akrabalık bağı da bulgularla desteklenmez. Bu durum, bilim adamlarının büyük çoğunluğunun da kabul ettiği bir gerçektir. Örneğin evrimci zoolog Eric Lombard şöyle bir itirafta bulunmaktadır:

"Memeliler sınıfı içinde evrimsel akrabalık ilişkileri (filogenetik bağlar) kurmak için bilgi arayanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır." (Eric Lombard, "Review of Evolutionary Principles of the Mammalian Middle Ear, Gerald Fleischer", Evolution, cilt 33, Aralık 1979, s. 1230)